Facturen en BTW

Voor ondernemers is het in beginsel verplicht om van elke verkoop een factuur op te maken (er zijn een paar uitzonderingen op deze regel, maar die worden hier nu niet behandeld). In de Wet op de omzetbelasting staan in artikel 35a een aantal eisen opgesomd waar een factuur aan moet voldoen. Voldoet een factuur niet aan de eisen van artikel 35a, dan heeft dat tot gevolg dat de in rekening gebrachte BTW voor de klant niet aftrekbaar als voorbelasting. (Vanzelfsprekend geldt dit alleen als de klant een ondernemer is die belastingplichtig is voor de omzetbelasting. Want dat is de voorwaarde om de betaalde BTW op inkopen aftrekbaar te laten zijn voorbelasting.)

Op een factuur moet minimaal worden vermeld:

 1. Naam, adres en woonplaats van de ondernemer
 2. Naam, adres en woonplaats van de afnemer
 3. Factuurdatum: de datum waarop u de factuur verzendt
 4. Factuurnummer: elke factuur moet een uniek, opeenvolgend nummer zijn voorzien
 5. Datum waarop geleverd is of een vooruitbetaling is ontvangen
 6. BTW-identificatienummer, dit nummer bestaat voor Nederland uit 14 tekens
 7. BTW-identificatienummer van de afnemer (alleen als eis nummer 8 van toepassing is)
 8. Bijzondere regelingen: als er sprake is van bijvoorbeeld vrijstelling of verlegging van de BTW-heffing moet u ook op uw factuur vermelden op basis van welke regeling/ wet/richtlijn dit gebeurd (Hierbij kunt u denken aan bijv. de marge-regeling bij tweedehandsgoederen of invoer vanuit een andere EU-lidstaat).
 9. Verleende korting
 10. BTW-tarief: 21%, 6%, 0%, geen BTW
 11. Prijs per eenheid
 12. Totaalbedrag exclusief BTW
 13. BTW-bedrag
 14. De munteenheid van de gefactureerde bedragen

Vanzelfsprekend kunnen er meerdere leveringen op één factuur staan. De bovenstaande verplichte items met betrekking tot leveringen dienen dan per levering te worden weergegeven. Het is van belang dat u er bij het inkopen doen op let dat de factuur van de leverancier aan de eisen voldoet. Voldoet een factuur niet aan de eisen, dan heeft dit voor u vervelende gevolgen. U heeft dan geen recht op aftrek van de in rekening gebrachte BTW (in de meeste gevallen 21%), deze moet u dan zelf betalen en niet mag aftrekken van de door u af te dragen BTW. Hierdoor stijgen uw (inkoop)kosten.

Het is ons gebleken dat de Belastingdienst bij controles weinig coulance kent als facturen niet aan de eisen voldoen. Wij adviseren u dan ook om in de gevallen dat u een factuur ontvangt die niet aan de eisen voldoet, contact op te nemen met uw leverancier en hem/haar te verzoeken om een nieuwe, correcte factuur (Vanzelfsprekend heeft een (kleine) typefout op de factuur geen gevolgen voor de verrekenbaarheid van de BTW en hoeft u niet om een nieuwe factuur te vragen).

Weetje: sinds 2004 gelden de bovenstaande eisen in de hele Europese Unie. (Er zijn wel kleine verschillen tussen de EU-landen, maar dat is alleen relevant als je zaken doet met andere EU-landen.)

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het onderwerp op deze pagina of de dienstverlening van Bimati in het algemeen? Bel of mail ons dan vrijblijvend, of vul onderstaand contactformulier in.